Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok tel. 85 66 49 370, fax. 85 66 12 219

Dział I. Postanowienia ogólne

Dział II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Dział III. Wpisowe i udziały 

Dział IV. Organy Spółdzielni 

A. Walne Zgromadzenie 

B. Rada Nadzorcza

C. Zarząd Spółdzielni 

Dział V. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 

Dział VI. Gospodarka Spółdzielni 

Dział VII. Zasady ustanawiania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także ich zamiany

Dział VIII. Najem lokali 

Dział IX. Opłaty i używanie lokali

Dział X. Wkłady mieszkaniowe 

Dział XI. Wkłady budowlane, ustalanie ich wysokości

Dział XII. Przeniesienie praw odrębnej własności przez członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w tym garażu, prawo najmu lokalu użytkowego i garażu uzyskane przed 24 kwietnia 2001 r. 

Dział XIII. Skutki ustania członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu 

Dział XIV. Rozliczenia z tytułu udziałów wkładów mieszkaniowych i budowlanych 

Dział XV. Postanowienia końcowe

pdfPełna wersja Statutu Spółddzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok do pobrania